Đóng
Nhập ít nhất 1 ký tự để tìm kiếm

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CHUNG ("Chính sách này")

Giới thiệu

Chính sách này đặt ra cơ sở mà Hyphens Pharma International Limited và các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là "Tập đoàn Gạch nối") có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân về các cổ đông, nhân viên, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và các cá nhân khác cho nhiều mục đích hợp lý như được mô tả dưới đây. Trong Chính sách này, "dữ liệu cá nhân" có cùng ý nghĩa được quy định cho thuật ngữ đó trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 và các quy định của nó ("PDPA").

Thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân

Nhóm Gạch nối thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân theo các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu theo PDPA:

 1. Mục đích – Tập đoàn Gạch nối thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho nhiều mục đích kinh doanh hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
  • Cung cấp hàng hóa và dịch vụ (bao gồm lập hóa đơn và quản lý tài khoản, xử lý thanh toán và phản hồi các yêu cầu của khách hàng hoặc cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân đã được cung cấp cho Tập đoàn Gạch nối tại thời điểm thu thập (hoặc rõ ràng là từ ngữ cảnh thu thập).
  • Duy trì liên lạc với khách hàng và các địa chỉ liên hệ khác (bao gồm cả khi được pháp luật cho phép, thông báo cho các chủ thể dữ liệu đó về sự phát triển thị trường, cung cấp dịch vụ, hội thảo và các sự kiện khác do Tập đoàn Gạch nối tổ chức có thể quan tâm hoặc dựa trên sở thích của các chủ thể dữ liệu).
  • Giao tiếp với các cổ đông của Tập đoàn Gạch nối liên quan đến các vấn đề của công ty, bao gồm thông tin về hiệu suất và các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Gạch nối.
  • Các mục đích liên quan đến tuyển dụng, sử dụng nhân sự và cung cấp dịch vụ nội bộ cho nhân sự.
  • Nộp dữ liệu cho các cơ quan có liên quan theo yêu cầu của pháp luật.
  • An toàn, bảo mật và tuân thủ pháp luật.
  • Chuyển giao cho các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba và các cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý có liên quan, cho dù ở Singapore hay nước ngoài, cho các mục đích nói trên.
 2. Đồng ý và Thông báo - Cá nhân có dữ liệu cá nhân được yêu cầu ("chủ thể dữ liệu") sẽ được thông báo về các mục đích mà Nhóm Gạch nối yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân để có thể có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân đó cho phù hợp.
 3. Rút lại sự đồng ý - Chủ thể dữ liệu có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, ví dụ: bằng cách chọn không tham gia danh sách gửi thư hoặc sử dụng chức năng "hủy đăng ký". Nếu chủ thể dữ liệu muốn rút lại sự đồng ý của mình đối với dữ liệu cá nhân của mình, tùy thuộc vào bản chất của yêu cầu, Tập đoàn Gạch nối có thể không có khả năng tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho chủ thể dữ liệu hoặc quản lý bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào tại chỗ, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận với Tập đoàn Dấu gạch nối.
  • Bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác liên quan đến hoặc liên quan đến những điều trên.
 4. Truy cập và chỉnh sửa - Nếu bất kỳ chủ thể dữ liệu nào muốn rút lại sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của họ hoặc có quyền truy cập hoặc sửa hồ sơ dữ liệu cá nhân của họ, vui lòng đăng nhập vào tài khoản có liên quan mà qua đó dữ liệu cá nhân đó được cung cấp lần đầu tiên, nếu có, nếu không, chủ thể dữ liệu có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn Gạch nối ("DPO") có chi tiết liên hệ được nêu bên dưới. Nếu có bất kỳ khoản phí tính phí nào cho bất kỳ truy cập nào, DPO sẽ thông báo cho chủ thể dữ liệu trước khi xử lý bất kỳ yêu cầu nào như vậy. Yêu cầu truy cập sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày hoặc nếu không, Nhóm Gạch nối sẽ thông báo cho chủ thể dữ liệu.
 5. Độ chính xác - Nhóm Dấu gạch nối sẽ dựa vào dữ liệu cá nhân được bảo vệ bởi chủ thể dữ liệu. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân đó là hiện hành, đầy đủ và chính xác, chủ thể dữ liệu sẽ được yêu cầu cập nhật Nhóm dấu gạch nối nếu có thay đổi đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.
 6. Bảo vệ- Nhóm Gạch nối không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba trừ khi luật pháp yêu cầu, hoặc được sự đồng ý rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ thể dữ liệu. Tập đoàn Gạch nối đã thực hiện các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về công nghệ và bảo mật hoạt động để bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát của mình khỏi bị xử lý trái phép / bất hợp pháp, mất mát, phá hủy và thiệt hại do tai nạn.
 7. Lưu giữ - Nhóm Gạch nối sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn mức cần thiết để thực hiện (các) mục đích mà chủ thể dữ liệu đã đồng ý và các nhu cầu pháp lý / kinh doanh của họ.
 8. Chuyển khoản – Tập đoàn Gạch nối thường không chuyển dữ liệu cá nhân đến các lãnh thổ bên ngoài Singapore. Nếu có, nó sẽ đảm bảo rằng bất kỳ việc chuyển dữ liệu cá nhân nào đến một lãnh thổ bên ngoài Singapore sẽ được tiến hành theo PDPA.

Sử dụng Cookie

(Các) trang web của Tập đoàn Gạch nối có thể sử dụng "cookie", trong đó một tệp dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng để thu thập thông tin theo cách tổng hợp và không thể nhận dạng được (ví dụ: địa chỉ IP, các trang web đã truy cập và các từ tìm kiếm được sử dụng). Tuy nhiên, nó không sử dụng cookie để thu thập dữ liệu cá nhân. Tất cả người dùng có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của họ để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Việc từ chối cookie có thể ngăn người dùng tận dụng tối đa hoặc truy cập vào tất cả các phần của (các) trang web của Hyphens Group.

Nhiếp ảnh và quay phim

Trong các sự kiện của Hyphens Group, nhiếp ảnh, ghi âm, quay video và quay phim có thể được tiến hành để sử dụng trong các tài liệu công khai của mình, ví dụ: trang web, tài liệu quảng cáo, gửi thư trực tiếp qua email và phương tiện truyền thông xã hội. Hình ảnh, bản ghi âm, video và bản ghi phim của một số cá nhân nhất định có thể được thực hiện trong các sự kiện của Tập đoàn Gạch nối. Nếu bất kỳ cá nhân nào không muốn có bất kỳ hình ảnh, bản ghi âm, video và bản ghi phim nào mà anh ta dường như được Tập đoàn Gạch nối sử dụng trong các tài liệu công khai của mình, vui lòng thông báo cho Nhóm Gạch nối tại thời điểm đăng ký sự kiện. Nếu không, mọi cá nhân tham dự các sự kiện của Tập đoàn Gạch nối sẽ được coi là đã đồng ý với việc sử dụng bất kỳ ảnh, bản ghi âm, video và bản ghi phim nào mà cá nhân đó dường như được Sử dụng bởi Nhóm Gạch nối.

Luật điều chỉnh

Chính sách này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Singapore.

Thủ tục khiếu nại

Khiếu nại có thể được cung cấp qua email hoặc cuộc gọi điện thoại cho DPO, người sẽ điều tra và giải quyết khiếu nại trong vòng 5 ngày làm việc nếu có thể, hoặc nếu không, DPO sẽ thường xuyên cập nhật cho người khiếu nại về tình trạng của cuộc điều tra và thời gian giải quyết ước tính. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, DPO sẽ cung cấp báo cáo bằng văn bản cho người khiếu nại có chứa các kết quả điều tra và các bước để giải quyết, đồng thời xác nhận với người dùng rằng khiếu nại đã được giải quyết thỏa đáng.

DPO có thể được liên hệ như sau:
Tên: Derwin Wu
Địa chỉ: 16 Tai Seng St Level 4 Singapore 534138
Email:[email protected]
Số điện thoại: +65 6338 8551

Ảnh hưởng của và những thay đổi đối với Chính sách này

Chính sách này nhằm bổ sung cho các chính sách khác của Tập đoàn Gạch nối liên quan đến việc sử dụng internet và email. Nhóm Gạch nối có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào và theo thời gian mà không cần bất kỳ thông báo cụ thể nào cho chủ thể dữ liệu.


Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 2021 năm XNUMX

wpChatIcon